NTFP Việt Nam

BAN QUẢN TRỊ

Ms. Femy

Giám đốc điều hành NTFP EP Châu Á

Ms. Crisy

Cố vấn NTFP EP Châu Á

Ts. Lưu Hồng Trường

Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC-THÀNH VIÊN

Trịnh Thị Mỹ Dung

Quản lý hoạt động của NTFP EP Việt Nam

Trương Thị Bích Quân

Điều phối hoạt động nghiên cứu và vận hành

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Quản lý mảng truyền thông

Lại Thị Hoa

Thành viên

Trần Hoàng Huy

Thành viên

×