NTFP Việt Nam

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CHO MẬT ONG TỰ NHIÊN PƠKAO

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CHO MẬT ONG TỰ NHIÊN PƠKAO Trong ngày 20 – 9 -2022,  Viện Sinh thái học miền Nam (SIE), Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam (NTFP – EP Việt Nam) phối hợp cùng các chuyên…

Xem Tiếp

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LSNG TẠI VIỆT NAM GẮN LIỀN VỚI  SỐNG CỦA DTTS Thực tiễn cho thấy việc phát triển các lâm sản ngoài gỗ (LSNG) đã có những đóng góp không nhỏ trong việc tạo cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho cộng đồng…

Xem Tiếp

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Trên thế giới hiện tại có khoảng 60 triệu cư dân sống dựa vào rừng, được xác định chủ yếu ở các nước Tây Phi, Châu Mỹ La tinh và các nước khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, có khoảng 13 triệu cộng đồng dân tộc đang sinh…

Xem Tiếp

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE)

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam có rất nhiều khu rừng truyền thống. Các khu rừng này được cộng đồng tự nguyện quản lý, bảo vệ và khai thác…

Xem Tiếp
×