NTFP Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN EXCEED

EXCEED là từ viết tắt của “Expanding Community Enterprise and Economic Development” hay “Mở rộng Doanh nghiệp Cộng đồng và Phát triển Kinh tế”.

Đây là chương trình đào tạo và tư vấn của NTFP-EP nhắm đến hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, và các tổ chức dựa vào cộng đồng ở khu vực Nam và Đông Nam Á trong việc mở rộng và củng cố sinh kế cũng như các doanh nghiệp dựa vào cộng đồng gắn liền với quản lý tài nguyên bền vững ở vùng sâu, vùng rừng và các khu bảo tồn.

×