NTFP Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VIỆT NAM

NTFP-EP VietNam

Thiếu Nội Dung

Tìm Hiểu Thêm

Nội Dung 1

Nội Dung 2

Nội Dung 3

Giới Thiệu

NTFP-EP VIỆT NAM

Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam

Được thành lập vào tháng 11 năm 2016 bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ châu Á và Viện Sinh thái học Miền Nam
Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam có vai trò thúc đẩy việc sử dụng và quản lý rừng bền vững, và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua tăng cường năng lực của các cộng đồng phụ thuộc vào rừng và các doanh nghiệp lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng.

×