NTFP Việt Nam

LỊCH SỬ THÀNH LẬP NTFP-EP VIỆT NAM

Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2016 bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ châu Á và Viện Sinh thái học Miền Nam.

Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) là một mạng lưới hợp tác của hơn 100 tổ chức dựa vào cộng đồng, nhóm các cộng đồng địa phương và các tổ chức dân sự xã hội ở 6 quốc gia và vùng miền tại Châu Á nhằm xúc tiến và hỗ trợ việc trao quyền cho các cộng đồng phụ thuộc vào rừng hướng tới sinh kế bền vững và quản lý khai thác cảnh quan rừng và hệ sinh thái tại châu Á.

Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1030/QĐ-KHCNVN vào ngày 6/8/2012. Viện có chức năng điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật, các hệ sinh thái đặc trưng khu vực phía Nam; đào tạo cán bộ về sinh thái, tài nguyên sinh vật và những lĩnh vực khác có liên quan. Bên cạnh những nghiên cứu truyền thống về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, Viện Sinh thái học Miền Nam hiện có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và có phạm vi ảnh hưởng về việc quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng (CBNRM). Trước đây, SIE đã thực hiện rất nhiều các nghiên cứu cũng như thu thập số liệu về lâm sản ngoài gỗ tại các khu rừng đặc dụng phía Nam của Việt Nam như VQG U Minh Thượng, VQG Lo Gò Xa Mát, VQG Bù Gia Mập, KBTTN-VH Đồng Nai, KBTTN Tàkóu, VQG Núi Chúa, KBTTN An Toàn,…

NTFP-EP Việt Nam có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển LSNG ở Việt nam. Bên cạnh đó, tổ chức còn có vai trò thúc đẩy việc sử dụng và quản lý rừng bền vững; bảo tồn da dạng sinh học thông qua tăng cường năng lực của các cộng đồng phụ thuộc vào rừng và các doanh nghiệp lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng.

×