NTFP Việt Nam

Lịch sử thành lập NTFP-EP Việt Nam

LỊCH SỬ THÀNH LẬP NTFP-EP VIỆT NAM Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2016 bởi Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ châu Á và Viện Sinh thái học Miền Nam. Chương trình trao đổi lâm sản…

Xem Tiếp
×