NTFP Việt Nam

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE)

DỰ ÁN GLA2 ( GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam có rất nhiều khu rừng truyền thống. Các khu rừng này được cộng đồng tự nguyện quản lý, bảo vệ và khai thác…

Xem Tiếp
×