NTFP VietNam

Detail Information

Science Name: diffusa
Local Name: Rau trai, Thài lài trắng
Family Name: Commelinaceae | Order Name: Commelinales
Full Description: Cỏ bỏ, có rễ ở mắt, gần như không lông. Lá thon hay xoan thon đầu nhọn, bẹ có rìa lông. Mo rộng ở đáy, ít khi có lông sát, có cọng; vài hoa trên mỗi tán; hoa lam, rộng vào 1 cm. nang 3 buồng, hột 5, bì có mạng.
Habitat: Mọc nơi đất ẩm hay ven theo bờ nước.
Distribution: Khánh Hòa (Khánh Sơn.)
Phenology: Hoa: I-XII.
Uses Information: Cảnh
Hoa - Sử dụng cây ra hoa để trang trí trong ngày Tết.
Use Ref: Sách Khánh Hòa
Use Note:
SDVN: | IUCN: | CITES: | ND062019: | TT352018:
×